Regulamin

REGULAMIN  PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od 2,5 roku do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów: 
1.     Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisana umowa.
2.     Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. 

3.     Z przyczyn sanitarnych i bezpieczeństwa zabrania się przynoszenia do przedszkola jakiejkolwiek żywności dla dzieci i pozostawiania jej w szatni przedszkola.
4.     Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
5.     Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki.
6.     Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
7.     W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczyciela lub dyrekcję przedszkola.
8.    Czas pracy przedszkola – od godz. 7.00 do godz. 17.00 /od poniedziałku do piątku/.
9.    Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.  Za rozpoczętą godzinę pozostawienia dziecka w przedszkolu, placówka pobiera dodatkową opłatę w wysokości 25zł- płatne u nauczyciela.
10.    W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-5 lat.
11.    W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, logopeda, rytmika, tańce, kółko kulinarne, –  pokrywane z czesnego.
12.   Rodzic jest zobowiązany do przekazania dziecka bezpośrednio pod opiekę nauczyciela, zabrania się pozostawiania dzieci w szatni lub na schodach.  

13. Opłatę za przedszkole  należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry.

14. Nieterminowe uiszczanie należności (opłata nie wpłynęła na konto do 15 dnia danego miesiąca) jest podstawą do wypowiedzenia umowy przyjęcia dziecka do przedszkola oraz wiąże się ze skreśleniem z listy wychowanków.

15.   Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
– nieregularnego wpłacania odpłatności,
– braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc,
– stałego pozostawiania dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole, 

– jeśli dziecko swoim zachowaniem zagraża sobie oraz życiu innych przedszkolaków, a rodzice pomimo zgłaszania o złym  zachowaniu dziecka  nie współpracują  z nauczycielem .
16.    Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, zabawki  przynoszone do przedszkola.
17.   Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole. 

18. Z przyczyn sanitarnych oraz bezpieczeństwa  zabrania się rodzicom wchodzić do sal przedszkolnych.

19. Wyprawka przedszkolaka obejmuje: kapcie w worku, drugi komplet ubrania, małą poszewkę na „jaśka” ewentualnie pampersy , ręczniczek,  chusteczki higieniczne i mokre chusteczki w pudełku.

 (wszystkie części wyprawki powinny być  podpisane).

20. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia  pokrywają rodzice przy wpisie dziecka do przedszkola.

21. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowi posiadania książek i ćwiczeń, które zamawia Dyrektor we wrześniu. Opłata za wyprawkę książkową ponosi rodzic dziecka.

22. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci

23.Opłata za pobyt dziecka które nie jest na liście dzieci przyjętych do przedszkola  wynosi 25zł/ dzień.

24. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola.

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.