O Nas

Historia Sieci Przedszkoli „Bajkowy Świat”

Początki działalności właścicielki Pani Marzeny Kruczek sięgają roku 2007, kiedy powstało pierwsze przedszkole, którego celem było aby, dzieci ze wsi dostały szansę na edukację. Pani Marzena Kruczek jest z wykształcenia nauczycielem, skończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą. Była nauczycielem kontraktowym przez pięć lat, zanim otworzyła pierwsze przedszkole pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej w Łopusznej, gdzie prowadziła naukę gry na skrzypcach po góralsku czym przyczyniła się do rozwoju regionu.

Pani Marzena Kruczek już od małego marzyła o otwarciu przedszkola było to jej życiowym celem. W chwili obecnej jest właścicielem i pełni stanowisko Dyrektora ośmiu przedszkoli, prace swoją wykonuje z pasją i oddaniem.
W prowadzeniu przedszkoli pomaga jej mąż Pan Rafał Kruczek, przez co firma stała się rodzinną. W przyszłości chcą powiększyć sieć swoich przedszkoli o kolejne oddziały, w planach jest również uruchomienie żłobka w Nowym Targu. Pierwszą placówką Państwa Kruczek było przedszkole im. „Wróbelka Elemelka” w Waksmundzie działające
od 1 listopada 2007 r. Placówka ta powstała dzięki przychylności Wójta Gminy Nowy Targ pana Jana Smarducha
i sekretarza Gminy pani Marii Ligęzy oraz ówczesnych władz wiejskich. Otwarcie przedszkola poprzedzone zostało uroczystą Mszą Świętą oraz poświęceniem budynku, którego dokonał ks. Proboszcz Tadeusz Kozak.
Tradycję tą podtrzymujemy uruchamiając kolejne placówki.

Jest to przedszkole trzyoddziałowe znajdujące się w budynku dawnej szkoły podstawowej. Właściciele kładą nacisk
na to, aby ich przedszkola spełniały szereg wymogów – od posiadania odpowiedniego lokalu poprzez właściwe wyposażenie, aż po dobór i odpowiednie szkolenia swej kadry pracowniczej. Podstawową działalnością przedszkoli jest nauczanie dzieci w wieku 3-5 lat w tej dziedzinie Pani Kruczek specjalizuje od dłuższego czasu. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie grupowym. Główne zadanie pedagogiki przedszkolnej
to wszechstronny rozwój każdego dziecka, nauczyciel pełni zadania opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne diagnostyczno-prognostyczne i kompensacyjno-usprawniające.

Budynki w których mieszczą sie przedszkolna są modernizowane i dostosowane do potrzeb dzieci i funkcjonalności placówki. W przedszkolu znajdują się cztery sale przeznaczone do zajęć dydaktycznych, zabaw, zajęć ruchowych, rytmiczno – umuzykalniających, tanecznych, a także uroczystości przedszkolnych. Placówki są zaopatrzone w meble
i urządzenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Wszystkie przedszkola są wyposażone w pomoce dydaktyczne, pomoce plastyczne, zabawki i książki. W salach zajęć znajdują się stałe kąciki zainteresowań: kącik lalek, kącik fryzjerski, kącik książki, kącik przyrodniczo-badawczy, sklepik, kącik muzyczny, kącik plastyczny, kącik kuchenny, kącik sportowy. Oprócz kącików stałych urządzane
są wspólnie z dziećmi kąciki okresowe związane z opracowywanymi w danym okresie zagadnieniami. Miejscem umożliwiającym zaspokajanie aktywności ruchowej jest ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt terenowy: huśtawki, drabinki, zjeżdżalnię, piaskownice, domki,trampolinę.

Dzieci korzystają z trzech pełnowartościowych posiłków dziennie dostosowanych do ich wieku. W przedszkolu panuje poczucie bezpieczeństwa i domowa atmosfera, która pozwala zarówno rodzicom jak i dzieciom czuć się dobrze, bezpiecznie.

Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań. Odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Proponuje się też zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, tańce nowoczesne.

Oprócz zabawy ważną formą zdobywania wiedzy i umiejętności dzieci są w przedszkolu zajęcia obowiązkowe.
Należą do nich:

 • zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia dziecka;
 • zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych;
 • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne;
 • zajęcia umuzykalniając;
 • zajęcia ruchowe

Praca dydaktyczna odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN oraz program adaptacyjny, zawiera wiele form aktywności dzieci m. in. uczestniczą one w wycieczkach, grach i zabawach dydaktycznych i ruchowych, zapoznają się z literaturą dziecięcą , poezją, teatrem, recytują wiersze, śpiewają piosenki, bawią się w „teatr”, rysują , malują, wycinają. Występują na różnych uroczystościach okolicznościowych w przedszkolu, i poza nim. W swojej pracy nauczycielki stosują też wiele metod innowacyjnych, rozwijających aktywność twórczą dzieci w wielu dziedzinach.

W miarę upływu czasu, zdobyte wcześniej doświadczenie doprowadziło do powstania sieci przedszkoli, które obecnie liczy osiem  placówek sześć z nich położonych jest na Podhalu w takich miejscowościach jak: Waksmund, Krempachy, Pyzówka, Nowy Targ,  , Ludźmierz,Czarny Dunajec,  a także   Muszyna oraz Sucha Struga w stronę Nowego Sącza.

Pani Dyrektor starała się wszystkie przedszkola podobnie urządzać i wyposażać tym samym stworzyć pewien standard swojej firmy.

Do wszystkich przedszkoli mogą uczestniczyć głównie dzieci pochodzące ze wsi, w wieku 3-5 lat. Trzy Przedszkola Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Reksio” w Pyzówce, Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek
w Krempachach, Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Bajeczny Świat” w Ludźmierzu są przedszkolami współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Europejskiego Funduszu Społecznego „Zmniejszenie Nierówności w stopniu upowszechniania edukacji Przedszkolnej”. Na wszystkie przedszkola Pani Kruczek pisała projekty wraz z Panem Cezarym Schiff specjalista ds. finansowych, który cały czas pomaga jej sprawnie wykorzystywać środki unijne. Pierwszy projekt wygrali w 2009 roku kiedy to powstało przedszkole
w Krempachach i Pyzówce, projekty skończyły się 31.12.2011 roku.

W sierpniu 2010 roku Państwo Kruczek weszli w spółkę z Panią Ewą Myrda-Klocek i otworzyli przedszkole „Liwlandia” w Nowym Targu. Przedszkole mieści się w budynku dawnej hurtowni krawieckiej. Jest przedszkolem trzyoddziałowym, ale już są planowane inwestycje na poszerzenie przedszkola.

Następnie otwartą placówką (1.03.2011) jest przedszkole w Ludźmierzu które mieści się w budynku gimnazjum.
Jest to przedszkole współfinansowanymi przez Unię Europejską projekt kończy się 31.12.2013 roku.

We wrześniu 2013 zostały otwarte dwa nowe przedszkola, które są współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Europejskiego Funduszu Społecznego „Zmniejszenie Nierówności w stopniu upowszechniania edukacji Przedszkolnej”. Integracyjne „Bajkowe Przedszkole” w Czarnym Dunajcu jest

We wszystkich przedszkolach zatrudnione są nauczycielki prowadzące, pomoc nauczyciela oraz pomoc kuchenna.
W przedszkolach są prowadzone zajęcia logopedyczne, religia, rytmika, tańce oraz język angielski.
Przedszkola umożliwiają opiekę, zdobywanie wiedzy, wychowania oraz nabywanie podstawowych umiejętności
z zakresu higieny. Uczy dzieci aktywności społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej.

Podstawą działalności przedszkoli jest STATUT przedszkola oraz podstawa programowa wychowania przedszkolnego zatwierdzona przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczyciele opierają
na programie, który jest dostosowany do każdej grupy wiekowej. Organizowane są także różnego rodzaje teatrzyki, przedstawienia, oraz wycieczki.

Cele Przedszkola:

 • wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnie rozwoju dzieci ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
  i przyrodniczym,
 • aktywizowanie wychowanków poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,- udzielanie dzieciom pomocy, psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej
 • odpowiednio do ich potrzeb,
 • wyrównywanie szans,
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci
 • przygotowanie ich do nauki szkolnej,
 • współpracuje z instytucjami znajdującymi się na terenie podhala,
 • kształtowanie nawyku dbania o czystość i higienę osobistą,
 • udzielanie dzieciom poczucia godności i własnej wartości każdego dziecka,
 • promowanie zdrowego stylu życia, stałe działania prozdrowotne,
 • zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu,
 • edukacja w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez przestrzeganie zasad
 • ograniczonego zaufania do osób nieznanych,
 • kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania,
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Misja przedszkola, brzmi:

„ Dobro dziecka jest naszym najważniejszym celem”